Christiaan Peters Golf

Gebruiksvoorwaarden

Uw toegang tot en gebruik van de website van Christiaan Peters Golf en de daaraan gerelateerde sites (gezamenlijk te noemen: de ‘Site van Christiaan Peters Golf ’) zijn onderworpen aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’). Leest u deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Site van Christiaan Peters Golf gebruikt. Wanneer u gebruik maakt van de Site van Christiaan Peters Golf , gaat u akkoord met de onderhavige Gebruiksvoorwaarden; indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u de Site van Christiaan Peters Golf niet te gebruiken.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een aanvulling op de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de door Christiaan Peters Golf aangeboden producten of diensten.

Christiaan Peters Golf verleent geen garantie aangaande de juistheid, volledigheid of actualiteit van de gegevens en/of programma’s (‘de Informatie’) die op deze Site van Christiaan Peters Golf beschikbaar worden gesteld. De Informatie wordt geleverd ‘in de staat waarin deze zich bevindt’ en ‘zoals deze beschikbaar is’ zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, stilzwijgende garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel, of met betrekking tot het niet aantasten van intellectuele eigendomsrechten van derden.

In geen geval zijn Christiaan Peters Golf of de aan haar gelieerde ondernemingen aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade van welke aard dan ook dan wel overige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van of het stellen van vertrouwen in de op deze website of op andere daaraan gekoppelde websites gevonden informatie, met inbegrip van doch niet uitsluitend gederfde winst, bedrijfsschade en verlies van programma’s of andere gegevens, zelfs indien Christiaan Peters Golf uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van voornoemde schade.

U bent verantwoordelijk voor de inhoud van al het materiaal dat u op de Site van Christiaan Peters Golf plaatst. Christiaan Peters Golf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van berichten of gegevens die door gebruikers op de Site worden geplaatst of voor de inhoud van door derden op internet geplaatste informatie, zelfs indien de toegang daartoe via de Site van Christiaan Peters Golf wordt verkregen. Christiaan Peters Golf behoudt zich echter het recht voor om geheel naar eigen goeddunken materiaal dat naar het oordeel van Christiaan Peters Golf illegaal, aanstootgevend of anderszins ongepast is, te bekijken, te bewerken dan wel te verwijderen.

U kunt door middel van hypertekst of andere computerlinks toegang krijgen tot andere internetsites die geen deel uitmaken van de Site van Christiaan Peters Golf . Christiaan Peters Golf doet geen toezeggingen en geeft geen garanties of waardeoordelen aangaande websites waartoe via een Site van Christiaan Peters Golf toegang wordt verkregen. Wanneer u toegang krijgt tot een site die geen deel uitmaakt van de Site van Christiaan Peters Golf , dient u zich te realiseren dat Christiaan Peters Golf geen invloed heeft op de inhoud of de informatie op die site. U bent er zelf voor verantwoordelijk uw systeem tegen virussen, wormen, Trojan horses en andere schadelijke zaken te beschermen.

Christiaan Peters Golf alsmede het logo en de producten van Christiaan Peters Golf waarnaar op een Site van Christiaan Peters Golf wordt verwezen, zijn hetzij (gedeponeerde) handelsmerken, dienstmerken, auteursrechten hetzij andere rechten van intellectueel eigendom van Christiaan Peters Golf of de aan haar gelieerde ondernemingen. Andere producten en bedrijfsnamen die op een Site van Christiaan Peters Golf worden genoemd, kunnen beschermd zijn door de intellectuele eigendomsrechten van de desbetreffende rechthebbenden. Het is u niet toegestaan om zonder toestemming van Christiaan Peters Golf gebruik te maken van zaken waarop intellectuele eigendomsrechten van Christiaan Peters Golf rusten. Het is u niet toegestaan gebruik te maken van zaken waarop intellectuele eigendomsrechten van Christiaan Peters Golf rusten, met inbegrip van de afbeeldingen die op deze Site van Christiaan Peters Golf worden aangetroffen, de inhoud van tekstgedeelten dan wel de lay-out/vormgeving van een pagina of een bepaalde vorm op een pagina, alsook is het u verboden deze te framen of met behulp van framingtechnieken te omlijsten. Behoudens het hierboven gestelde, wordt hierbij generlei recht of licentie in of krachtens het intellectuele eigendom van Christiaan Peters Golf of van anderen overgedragen, hetzij bij implicatie of het estoppelbeginsel dan wel uit anderen hoofde.

U mag geen informatie van een Site van Christiaan Peters Golf via een robot of op enigerlei geautomatiseerde wijze ophalen.

Christiaan Peters Golf behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk na publicatie van kracht. U stemt ermee in dat u de Site van Christiaan Peters Golf geregeld zult bestuderen teneinde op de hoogte te blijven van voornoemde wijzigingen. U wordt geacht in te stemmen met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden indien u een Site van Christiaan Peters Golf blijft gebruiken nadat de voornoemde wijzigingen zijn aangebracht.

De Site van Christiaan Peters Golf mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, gewijzigd of in welke vorm dan ook worden verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Christiaan Peters Golf .